Privacy Statement

Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”, waaronder ook begrepen de website hetzambiaansekind.nl (met alias domeinnaam langlevehetzambiaansekind.nl), verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de websites) van Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar donateurs en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” kosteloos bereiken via:

Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”
Leonard Roggeveenstraat 49
6708 SL Wageningen
Telefoon en fax: 0317 – 41 26 26

Email adres : hetzambiaansekind@planet.nl

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” uw persoonsgegevens?
Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
 • het afleggen van financiële verantwoording van de fondsenwerving;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor statistische doeleinden.

Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en donaties aan Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”?
Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” biedt een nieuwsbrief waarmee onze leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Via een email aan hetzambiaansekind@planet.nl of via de website kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Uw gegevens zullen dan nog maximaal 2 jaar bewaard blijven. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind”
Leonard Roggeveenstraat 49
6708 SL Wageningen
Telefoon en fax: 0317 – 41 26 26

Email adres : hetzambiaansekind@planet.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging
Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze stichting via hetzambiaansekind@planet.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze websites en/of activiteiten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  hetzambiaansekind@planet.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van anonieme bezoeker gegevens van de website
Voor de meting van webstatistieken verzamelt Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” anonieme gegevens over het gebruik van onze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u hebt bezocht. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van analyse cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Reacties achterlaten op de website
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.