Doneren

De donaties aan de Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” zullen geheel ten goede komen aan de projecten voor de ondersteuning van (wees-)kinderen in Zambia.

Steun ons met uw gift:

Bankrekening: NL25 RABO 0397 0726 94
t.n.v. Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” in Wageningen.

Als u wilt kunt u uw contact gegevens (adres en woonplaats of emailadres) bij de toelichting van uw overschrijving vermelden (deze worden niet meer door de bank doorgegeven), zodat wij u kunnen bedanken en informeren over de activiteiten van onze stichting.

Indien u de ING Bank of Bunq mobiele app gebruikt, kunt u ook de hiernaast vermelde QR-code scannen met uw app. Er wordt dan automatisch een overschrijving gegenereerd waarbij de gegevens reeds zijn ingevuld met een donatiebedrag van € 25,00. Via uw bankieren app kunt u vervolgens toestemming geven om de overschrijving daadwerkelijk uit te voeren.

Geef structureel
Natuurlijk zijn wij blij met elke gift, groot of klein, jaarlijks een groter bedrag of een paar keer per jaar een kleiner bedrag. Maar nog fijner vinden wij het als u ons structureel steunt. Bijvoorbeeld ieder kwartaal een bepaald bedrag, of iedere maand. Het voordeel daarvan is dat wij met dergelijke vaste structurele giften vooraf weten waar we de komende tijd op kunnen rekenen. Op basis daarvan kunnen we het weeshuis de garantie bieden dat zij een vast bedrag per maand krijgt voor de lopende kosten (eten, kleding, water, elektriciteit, personeel, etc.).
U kunt een vaste, structurele gift regelen via een periodieke overschrijving bij uw bank. Als u elektronisch bankiert kunt u dit meestal regelen door bij een overschrijving de frequentie van uw overboeking aan te geven. Het stopzetten van een dergelijke periodieke overboeking gaat vaak op een vergelijkbare wijze, zodat u dit altijd zelf in de hand heeft. Als u uw bankzaken niet elektronisch regelt kunt u een formulier voor periodieke overschrijving ophalen bij uw bank.

anbi

Omdat de Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” erkend wordt door de belastingdienst als een instelling die het algemeen nut dient, zijn schenkingen aan de stichting aftrekbaar van de belasting. Voor periodieke giften geldt dat deze zonder minimum bedrag afgetrokken kunnen worden van de belasting als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan :

  • U hebt de gift laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI instelling.
  • U maakt minstens 1 keer per jaar bedragen over naar de ANBI of vereniging die in de  schriftelijke overeenkomst wordt genoemd.
  • De giften zijn steeds (ongeveer) even hoog.
  • U maakt de giften minimaal 5 jaar achter elkaar over naar dezelfde ANBI of vereniging.
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • De ANBI of vereniging levert geen tegenprestatie voor de gift.

Voor het opmaken van deze schriftelijke overeenkomst helpen wij u graag en kunt u contact opnemen met onze stichting. Ook kunt u zelf het standaard PDF formulier van de Belastingdienst gebruiken en naar ons opsturen. Wij vullen dan de gegevens van de stichting aan en retourneren dan het volledige formulier, welke u in uw eigen administratie kunt bewaren. Openen formulier voor overeenkomst periodieke gift…

Indien u meer informatie wilt kunt u natuurlijk contact opnemen met onze stichting of raadpleegt u de site van de belastingdienst. Naar site Belastingdienst / Periodieke giften…

Eenmalige schenkingen zijn niet zonder meer aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. De gedane schenking moet zowel het bedrag van € 60,00 als het zogenoemde drempelbedrag te boven gaan om voor aftrek in aanmerking te komen. Dit drempelbedrag wordt berekend door 1% van het onzuiver inkomen als ondergrens te stellen. Mocht de gift meer bedragen dan 10% van uw onzuiver inkomen, dan is het meerdere helaas niet aftrekbaar. U dient de betreffende gift wel schriftelijk te kunnen aantonen (bijvoorbeeld door een bankafschrift). Wij kunnen u ook een schriftelijke bevestiging van uw gift toesturen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de belastingdienst of bij onze penningmeester.

Testamenten
Naast de mogelijkheid om tijdens het leven schenkingen te doen, kunt u Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” ook tot (mede)erfgenaam benoemen of een bepaald bedrag legateren. Stichting “Lang leve het Zambiaanse kind” is door Belastingdienst aangemerkt “als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956”. Omdat de stichting erkend wordt als een “Instelling die het algemeen nut dient”, hoeft ze (per 1 januari 2006) geen successierecht te betalen. Uw schenking kan dus in z’n geheel worden aangewend voor de activiteiten van de stichting.
Uw eigen notaris kan u natuurlijk een deskundig en persoonlijk advies uitbrengen.

Indien u nog vragen heeft neem dan contact op met onze stichting. Wij kunnen u helpen bij de bovengenoemde vormen van doneren.